Vzdělávací činnost


Charakteristika vzdělávací programu

„BAREVNÁ PALETA“ 

MOTTO: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

Naším cílem je rozvíjet samostatnost dětí s vlastním rozumem, ale také zodpovědné a odvážné, schopné nejen přijímat, ale také dávat, dále se rozvíjet a aktivně čelit problémům, které denně život přináší.

Při tvorbě našeho vzdělávacího programu jsme vycházeli z pedagogického i provozního obsazení, ze stanovení slabých a silných stránek školy. Naše zaměření se profiluje v hlubším poznávání výtvarných technik (pop-artu) a používání netradičních materiálů.

Oblasti našeho výchovného působení vycházejí z Rámcového programu pro MŠ:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Hlavní cíle našeho předškolního vzdělávání
Dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem a dovednostem, které jsou důležité pro další život. Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost. Vytváříme základy kompetencí důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. Z výše uvedených cílů vycházejí i konkrétní cíle našeho ŠVP:

 1. rozvíjet u dětí zdravé životní návyky a postoje
 2. zlepšovat tělesnou zdatnost, zvídavost a radost z objevování, odbourávat nezdravé soutěžení
 3. úzce spolupracovat s rodinou
 4. respektovat individuální potřeby dětí
 5. rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme
 6. vytvářet základy estetických dovedností
 7. rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je zpracován do pěti integrovaných bloků. Tyto jsou rámcové, nastiňující cíle, záměry a charakteristiku vzdělávací nabídky. Integrované bloky jsou obohaceny dílčími projekty a zapracovanými nadstandardními aktivitami. Dílčí projekty mají též svoje cíle a vzdělavací nabídku. Vstupují do jednotlivých integrovaných bloků na základě volby a potřeb pedagogů. Toto rozpracování je předmětem třídných vzdělavacích programů. Rozpracovaní integrovaných bloků je provedeno v TVP. Tyto vymezují jejich podmínky, zaměření, věkové složení, spoluúčast pedagogů, postupy a metody evaluačního procesu.

Integrované bloky:

Co ta očka vidí
S vůní větru
Veselé hodování
Tajemství vloček
Sluníčková víla

Formy a metody vzdělávací práce – cesta k našim cílům
„Kolik barev paleta má, první, druhá, třetí, kdo je se mnou spočítá, pomozte mi děti…“

 • vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí
 • respektujeme individualitu každého dítěte,
 • každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje,
 • pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení,
 • uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání,
 • podporujeme dětskou zvídavost,
 • uplatňujeme situační učení, založené na situacích, které dětem srozumitelně poskytuje ukázky životních souvislostí,
 • zajišťujeme dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti,
 • didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.

V případě Vašeho zájmu o nový Školní vzdělavací program  můžete kontaktovat ředitele mateřské školy.