INFORMAČNÍ LETÁK K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


Zápis Do Mš 2024/25


obsahuje dále i kritéria pro přijímání do MŠ

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/vora

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
- žádost s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte
- souhlas se zpracováním osobních údajů

- kopii rodného listu, zdravotní pojišťovny a

- kopii občanského průkazu zákonného zástupce

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:
- do datové schránky školy tmkk35m
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
- osobním podáním ve škole 06. 5. 2024

(registrační číslo Vám budu přiděleno u řádného zápisu 06. 05. 2024)

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: bude vyvěšeno od 31. 5. 2024 do 14. 6. 2024 na stránkách školy www.msvora.cz a na vstupních dveřích do MŠ. Zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. V případě zamítnutí žádosti o předškolní vzdělávání, ředitel dle § 36 odst. 3 správního řádu, zkontaktuje tyto zákonné zástupce a dne 31. 5. v 10:00 hodin v kanceláři ředitele školy objasní důvody pro nepřijetí dítěte. Pokud se tito zákonní zástupci dostaví, bude jim také vystaveno Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání, jinak bude zasláno zákonným zástupcům poštou na doručenku. 

 

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, došlo v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září 2017 je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič je povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termíny zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, porušuje zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Předškolní vzdělávání -  předškolní dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:

  1. Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí 4 hodin denně tedy od 8:00 – 12:00 hodin.
  2. Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte (pravidla ve školním řádu MŠ) - např. i pozdní příchody.
  3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a bude zahájeno správní řízení.
  4. Rodiče za tyto děti neplatí „školné“.

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:

  1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit, že má zájem své dítě individuálně vzdělávat.
  2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
  3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu (listopad, prosinec viz školní řád).
  4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (ukončí ředitel školy; odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat), dítě musí zahájit pravidelnou denní docházku. 
  5. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

To jsou stručné informace o změnách ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy. Podrobnější informace řeší Školní řád, platný od 1.9.2017.

Povinné předškolní vzdělávání a způsoby jejího plnění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.  Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ na školní rok 2024/2025 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VORA, MARIÁNSKŔ LÁZNĚ, ZA TRATÍ 687, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

 

Ředitelka Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu v daném roce.

Děti jsou přijímány na základě trvalého bydliště-školský obvod. Pokud zájemci o předškolní vzdělávání nepatří obvodem do vybrané mateřské školy, mají za povinnost informovat příslušnou mateřskou školu o změně ve výběru jiné mateřské školy. 

I. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od 3 do 6 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem PV a Školním vzdělávacím programem - § 4 a § 5 školského zákona. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření pediatra o zdravotním stavu a očkování dítěte.

 II. V souladu s § 34 odst. 1, školského zákona: „Od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.“

 III. V souladu s § 34 odst. 3, školského zákona se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého bydliště ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

 IV. Při určování pořadí jednotlivých žádostí vychází ředitelka z počtu bodů dle níže stanovených kritérií.   V případě stejného počtu bodů se žádosti seřadí podle data narození dětí.

V. Přijetí dětí narozených po 31. 8. 2021 rozhodne ředitelka školy po pečlivém individuálním posouzení jejich situace, zvl. jejich připravenosti pro vstup do MŠ. V MŠ Vora je zřízena jedna třída pro děti ve věku od 2-3 let o kapacitě 14 dětí.

Kritéria   Bodové hodnocení
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky ze spádové oblasti MŠ

5-6 let

10

2. Děti které k 31. 8.  dovrší 3 - 4 let a jsou z spádové oblasti MŠ Vora 

 

3. Děti s místem bydliště na území zřizovatele, které mají v MŠ Vora sourozence

 

10

 

10

4. Ostatní děti které mají v MŠ Vora sourozence   9
5. Děti, které k 31. 8. dovrší 2 let od nejstaršího po nejmladší min 4 děti ve třídě Soviček 2-3 roky 8
6. Dosud není zařazeno v žádné MŠ   7
     

 

Johana Jana Nedvědová

ředitel